Ett stärkande och objektivt stöd

Verktyget är framtaget för verksamheter inom omsorg, behandling, vård och psykiatri då det stöttar och hjälper individen med förutsägbarhet och motiverande arbete.

Genom ADDYOU får individen stöd och hjälp med strategier och metoder för att kompensera
för sina svårigheter vilket gynnar både individen och samhället.

Motiverande arbete

Motiverar och synliggör individens framsteg.

Självständighet

Stöttar individen och ökar individens självständighet och delaktighet.

Ger relevant stöd

Verktyget skräddarsys efter individens behov.

App och webbaserat verktyg

När individen själv är involverad i att sätta upp sina mål och aktiviteter gynnar det en högre grad av delaktighet vilket i sin tur bidrar till att aktiviteter och mål sätts på en lagom nivå för individen, där individen kommer att lyckas och stärkas av detta. Kommunikationen med omgivningen förenklas för individen vilket medför fler sociala relationer och högre delaktighet i samhället.

Individen

Verktyget tillhandahåller ett sätt att motivera och förenkla för individen för att gynna måluppfyllnad som stärker tryggheten och bidrar till välbefinnande. Detta genom att verktyget synliggör alla framsteg och ger individen stöttning i sina kognitiva förmågor.

Stödperson

Då verktyget synliggör varje individs uppsatta mål och aktiviteter vet alla inom organisationen exakt vad som förväntas av dem, vilket leder till en högre samstämmighet i agerande och därför en trygghet hos individen.

Den systematiska dokumentationen schematiseras och förbättras då endast relevans dokumenteras.

Stödperson får stöttning i sitt arbete att arbeta efter empiriska och vetenskapliga grunder.

VD/Ledning

I verktygets webb del kan ledning och verksamhetschefer följa upp varje enhet ner på individnivå för en ökad kvalitetssäkring. Detta bidrar till både resurs samt tidsbesparande då verktyget tillhandahåller autentiska diagram som underlag för utvärdering till kommun och anhöriga.

Om ADDYOU

Teamet bakom ADDYOU har mer än 40 års erfarenhet inom omsorg, vård, psykiatri och behandling. De har tillsammans tagit fram ett verktyg i samråd med ett stort antal individer som själva behöver stöttning.

Idén om ett digitalt verktyg som stöttar individen i vardagen skapades för många år sedan då de båda grundarna uppfattade ett stort behov av detta.

En av grundarna identifierade även en stor utmaning i omsorgsarbetet och svårigheter att integrera individen i sin omsorg/behandling. 

De utvecklade då ett verktyg där insatserna är lättillgängliga och tydliga vilket stärker individens förmåga att leva ett självständigt och delaktigt liv.

Kontakt

Fyll i dina kontaktuppgifter för mer information.